Maria SpechtFysioterapeut og Klinikansvarlig i Albertslund (Kanalgaden og Stationsporten)
    Portræt af Fysioterapeut Maria SabroePortræt af Fysioterapeut Natasha Byrnak