Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler ProTreatment-klinikken, du er tilknyttet, en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen. Udover de helbredsoplysninger, vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan klinikkerne i ProTreatment  ApS [herefter ProTreatment] behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

ProTreatment indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig). Vi behandler kun de oplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til de formål oplysningerne indsamles med. Vi bruger ikke flere oplysninger end dem, vi har brug for til det konkrete formål:

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.
Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål

Er du ansat behandles dine oplysninger med henblik på at administrere din ansættelse samt overholde vores skattemæssige og arbejdsretlige forpligtelser.[

For både patienter og ansatte behandles endvidere oplysninger med henblik på følgende formål:

Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
 • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
 • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil imidlertid være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Cookies

ProTreatments website anvender “cookies”, der er tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende dem, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

ProTreatment anvender ”nødvendige cookies”, som hjælper med at gøre hjemmesiden brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden.

Derudover anvender ProTreatment de følgende cookies

 • Præference cookies, som husker sprogindstilling og den besøgendes region
 • Statistiske cookies (tredjeparts cookies), som giver indsigt i brugerens interaktion med hjemmesiden
 • Marketing cookies (tredjeparts cookies), som bruges til at spore brugere på tværs af hjemmesiderne med henblik på at vise relevante annoncer

Disse cookies, som ikke er nødvendige for hjemmesidens funktion, anvender vi alene med dit samtykke. Du vil derfor blive bedt om a tage stilling til, om du ønsker at acceptere cookies, når du besøger vores hjemmeside.

Det er også muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger i forbindelse med patientbehandlingen
Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I nogle tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Videregivelse af personoplysninger i forbindelse med personaleadministration
I vores personalesager udveksles normalt alene oplysninger med SKAT og lønbureauet, der varetager lønudbetalingen (Danløn). Er der opstået en tvist, kan det dog blive nødvendigt at udveksle oplysninger med kommu­nen, arbejds­ska­de­myn­dig­he­der, even­tuel vold­gift og medar­bej­de­rens eventuelle fagfor­e­ning.

Job

Af hensyn til behandling af persondata modtager vi kun ansøgninger til følgende mailadresse: job@protreatment.dk

Hvis du søger et job hos os, behandler vi de personoplysninger, som du selv har givet os, samt oplysninger, som du har givet samtykket til, at vi må indhente fra andre. Det gør vi for at kunne vurdere din ansøgning og dig som kandidat. Vi gemmer alle ansøgninger i en periode på op til seks måneder efter stillingen er besat, sådan at vi kan være sikre på, at vi finder den rette kandidat til stillingen.[NS7] [KKC8] [NS9]  Ønsker vi at gemme ansøgninger længere end dette, vil vi altid indhente ansøgers samtykke hertil.

Det vil kun være relevante personer, der har med vores rekrutterings- og ansættelsesproces at gøre, som har adgang til personoplysninger, der indgår i ansøgninger.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Er du patient?
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger, hvis du er patient i klinikken, er:

Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9.

Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almindelig fysioterapi samt sundhedslovens § 140a

Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.

Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.

Er du ansøger eller ansat?

Hvis du er ansøger eller ansat, indsamles og behandles dine oplysningerne i henhold til interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(f).

Er du ansat, behandles dine oplysninger også i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b), hvorefter der kan ske behandling af personoplysninger, hvis det er nødvendigt til opfyldelse af en kontrakt. Derudover sker behandling af dine oplysninger i henhold til databeskyttelseslovens § 12, hvorefter der kan ske behandling af oplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde arbejdsretlige forpligtelser eller rettigheder, eller for at forfølge en legitim interesse der udspringer af arbejdsretlige regler.

Billeder til hjemmeside og markedsføringsmateriale vil dog kun ske, hvis du har givet samtykke hertil.

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare vores patientjournaler i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen, hvorefter de som udgangspunkt slettes.

Jobansøgninger gemmer vi i 6 måneder, hvorefter de slettes. Personaleoplysninger opbevares i ansættelsestiden og slettes som udgangspunkt 5 år + løbende kalenderår efter fratrædelse.

Der kan dog opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid. F.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage over din behandling af personoplysninger til Datatilsynet på adressen Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 e mail: dt@datatilsynet.dk. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Ønsker du at klage over klinikkernes journalføring, over deres information omkring behandlingen af din helbredsmæssige problematik og grundlaget for dit samtykke hertil eller over behandlernes tavshedspligt, skal du rette henvendelse til Styrelsen for Patientklager på mail: stpk@stpk.dk. Du kan finde mere om Styrelsen for Patientklager på www.stpk.dk . Endelig føres tilsynet med patientsikkerheden på klinikkerne af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan læse mere om denne styrelse på www.stps.dk.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikken, hvor du har modtaget behandling.

Du finder de enkelte klinikkers kontaktoplysninger her:

Du kan også kontakte koncernens hovedkontor på følgende adresse:

ProTreatment ApS
A.P. Møllers Allé 43 C
2791 Dragør
Danmark

Tlf.: 23 98 49 59
Mail: gdpr@protreatment.dk

Portræt af Fysioterapeut Benno Gøttsche
om5
om6